Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku

(3 produkty)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Veronika Giuliani - Svätica pre dnešné časy
Veronika Giuliani - Svätica pre dnešné časy

Anna Baroková

Veronika bola mystičkou, učiteľkou a magistrou. Iných dokázala nadchnúť i presvedčiť o tom, že to najlepšie a najkrajšie, čo môže život človekovi ponúknuť, je poznanie a zakúsenie trojičnej lásky, ktorú mu Boh dáva prostredníctvom Ježiša Krista.Toho, ktorý bol pre nás ukrižovaný a ktorý je stále prítomný v Eucharistii, aj keď treba priniesť obetu, či zriekania a možno aj ísť proti prúdu.Oboznámenie s jej životom a učením bude prínosné pre každého, kto hľadá Boha a záleží mu na vzťahu s Ním.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Kurz lektorov a žalmistov
Kurz lektorov a žalmistov

Anton Tyrol

Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu. Nová publikácia z vydavateľstva KBD Svit je príručkou pre lektorov, ktorí prednášajú liturgické texty pri bohoslužbách a pobožnostiach. Ide vlastne o druhý zväzok publikácie pre formáciu lektorov.Kurz lektorov a žalmistov vychádza ako odpoveď na výzvu Svätého Otca Benedikta XVI. v dokumente Mystérium caritatis (bod 45) a na mnohé žiadosti veriacich, ktorí sa domáhajú formácie lektorov.

Skladom

10,67 €

Františkánska mariológia a jej využitie v katechéze
Františkánska mariológia a jej využitie v katechéze

Anna Baroková

Názov „Františkánska mariológia...“ neznamená, že by františkáni mali inú, osobitnú mariológiu, ale vyjadruje, že františkáni sa v pravom čase pričinili o hlbšie chápanie právd o Panne Márii, čím obohatili celú Cirkev.Panna Mária má z Božej vôle výnimočné postavenie v dejinách spásy: dokazuje to skutočnosť, že sa o nej píše v prvej i poslednej knihe Svätého písma. Je rozhodujúcim spôsobom vložená do vášnivého nepriateľského duchovného boja, boja na život a na smrť, ktorý vo svete reálne existuje. Tak ako kedysi v rajskej záhrade, aj v súčasnosti sa diabol neúnavne usiluje oddialiť svojimi intrigami srdcia ľudí od Boha, aby ich zvádzal a priviedol do večného nešťastia. Súčasná katechéza nutne potrebuje mariológiu. Je veľmi žiaduce, aby aj dnešná mládež poznávala a vytvárala si osobný vzťah so „Ženou odetou slnkom“ ako s vlastnou duchovnou mamou, aby v živote neblúdila a nedávala sa klamať zákerným, ale aj inteligentným Božím odporcom sľubujúcim to, čo nemôže dať. Mária bezpečne privádza k Ježišovi. Jej Nepoškvrnené Srdce je ako Noemova archa v čase potopy. Františkánski mariánski svätí obohacujú mariológiu svojím špecifickým spôsobom, lebo odovzdali ďalším generáciám o Panne Márii to, čo spoznali hlavne v modlitbe na kolenách, zo živého bytostného vzťahu s ňou. Mariánska spiritualita spojená s františkánskou napomáha efektívnosti, životnosti, dynamike katechézy, podporuje novú evanjelizáciu a šírenie Božieho kráľovstva.

Skladom

5,72 €

Biblické aspekty manželstva a rodiny
Biblické aspekty manželstva a rodiny

Anton Tyrol; František Trstenský et al.

Kniha prináša štúdie piatich teológov z Poľska a Slovenska (T. B. Jelonek, R. Bogacz, A. Tyrol, F. Trstenský, J. Bieľak), ktorí svoje práce (3 v slovenskom a 2 v poľskom jazyku) publikujú pod spoločným názvom.Publikácia je určená predovšetkým študentom náuky o rodine a ďalším záujemcom, ktorí chcú poznať najmä základné určenie človeka v jeho vzťahoch muža a ženy a voči Bohu. Autori ponúkajú hlavne analýzu príslušných biblických textov a pohľady na kultúrne pozadie manželstva a rodiny na Blízkom východe v biblických časoch.

Vypredané

7,76 €

Na ceste do Damasku
Na ceste do Damasku

František Trstenský

Hoci Hymnus na lásku je dôverne známy, mnohí nevedia, že pochádza z Pavlovho Prvého listu Korinťanom. Pavlove listy sa čítajú takmer pri každej nedeľnej bohoslužbe, predsa však ostáva tento apoštol národov nepoznaným.Knižka je pomôckou a inšpiráciou pre každého, kto chce spoznávať Pavlovu osobu a učenie. Pre mňa sa stali inšpiráciou prednášky o svätom Pavlovi na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, ktoré viedol Alfio Marcello Buscemi. Z jeho diel som vychádzal aj pri písaní týchto riadkov. Knihe som dal názov Na ceste do Damasku. Na nej Pavol, keď sa ponáhľal uväzniť kresťanov, stretol Ježiša Krista, ktorý od základu zmenil jeho život.

Vypredané

5,93 €

Úvod do knihy žalmov
Úvod do knihy žalmov

František Trstenský

Kniha prináša názory biblistov na otázky vzniku, formácie a štruktúry žalmov, približuje metódy ich interpretácie a teológiu a v závere aj konkrétne príklady exegézy.

Vypredané

4,86 €

Počuli sme Božie slovo
Počuli sme Božie slovo

Anton Tyrol

Uvedená publikácia predstavuje niekoľko referátov zo strany prekladateľov a redaktorov jednotlivých čísel časopisu Sväté písmo pre každého, ktorí v nich podávajú svoje skúsenosti z 10-ročného projektu publikovania textov Písma a komentárov. Druhú skupinu referátov predstavujú spomienky a skúsenosti čitateľov tohto časopisu, ktorí tu vyjadrujú rozličné postrehy z práce s časopisom. Úvodný referát napísal vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý bol iniciátorom a garantom celého projektu.

Vypredané

7,76 €

Internet pre študentov histórie
Internet pre študentov histórie

Peter Zmátlo

Táto knižka vo forme učebných textov je určená pre vysokoškolských študentov odboru história, resp. dejepis.

Vypredané

9,60 €

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií
K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií

Tadeusz Zasępa; Peter Olekšák

Zborník z medzinárodného vedeckého seminára. Tento zborník obsahuje materiály zio sympózia, ktoré katedra žurnalistiky na FF KU v Ružomberku usporiadala 28. apríla 2006 ako jedno z podujatí hľadajúcich metodologické východiská aj metodické postupy pri vstupe do riešenia vytýčeného grantového projektu...

Vypredané

4,86 €

Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou
Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou

Peter Olekšák

v ohlasoch masmédií. Cieľom tejto práce je predložiť výsledky výskumu periodickej tlače, konkrétne jej spravodajstva a publicistiky s tematikou Cirkvi. Všímame si spôsob informovania o vzťahu Katolíckej cirkvi a štátu: poukazujeme na to, ako sa vyvíja dialóg medzi štátom a Cirkvou na Slovensku a aká je recepcia tohto fenoménu v spoločnosti, zvlášť novinárskej...

Vypredané

5,14 €

Schéma a dogma v literatúre
Schéma a dogma v literatúre

Anton Lauček

Roky 1950-1955 možno charakterizovať ako obdobie dominancieschematicky a dogmaticky orientovanej literatúry na Slovensku. Jej smerovanie predurčovala dogma marxizmu-leninizmu prezentujúca predstaviteľov robotníctva a roľníctva ako strojcov pokroku a šťastného života, neustále víťaziacich v zápase s "prežitkami" kapitalizmu, a to všetko pod vedením komunistickej strany.Pod vplyvom politickoorganizačných opatrení vtedajšej moci pristali mnohí aj talentovaní autori tvorby literatúry vyzdvihujúcej nadvládu marxizmu, sľubujúcej radostné perspektívy, oslavujúcej (neexistujúce)úspechy, prezentujúce jasajúce davy...

Vypredané

7,66 €

Religiozita mládeže
Religiozita mládeže

Ondrej Štefaňák

Je odborná kniha z oblasti Sociológie náboženstva a po teoretickom úvode a prvej kapitole obsahuje predovšetkým opis a vysvetlenie postojov mladých ľudí k rôznym nábozenským a morálnym otázkam. Treba povedať, že v slovenskej jazykovej oblasti je to nieco nove, co može zaujimat predovšetkým tých, ktorí sa danou oblastou zaoberajú a tých, ktorí pracujú s mládežou.

Vypredané

11,64 €

Dei Verbum
Dei Verbum

Anton Tyrol

Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu. Komentár k vieroučnej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu Dei Verbum poslúži ako pomôcka študentom teológie i všetkým záujemcom, ktorí chcú poznávať Sväté písmo.

Vypredané

3,54 €

Dialóg kresťanstva a judaizmu
Dialóg kresťanstva a judaizmu

Peter Volek et al.

Zborník z vedeckej konferencie, konanej 9.11.2006, do ktorého autorsky prispeli: Peter Volek, Ivan Kútny, Jana Moricová, Ivana Kostúrová, Jozef Trstenský.

Vypredané

5,93 €

Kvalitatívny výskum médií
Kvalitatívny výskum médií

Tadeusz Zasępa; Danuša Serafínová

Predkladaný zborník naväzuje na päť predchádzajúcich publikácií. Je to vedecká aktivita ktorá špecifikuječi zužuje predmet svojho vedeckého záujmu na oblasť kvality súčasnej mediálnej komunikácie.

Vypredané

4,17 €

Štúdie a state o frazeológii
Štúdie a state o frazeológii

Jozef Mlacek

Predkladaná kniha je autorovou štvrtou samostatnou knižnou prácou o otázkach frazeológie. Pri jej koncipovaní a publikovaní autor vychádzal z presvedčenia, že aj ona má svoje osobitné miesto medzi jeho ostatnými knihami aj v rámci celého jeho diela a frazeológii z presvedčenia, že práve ňou sa čitateľovi ponúka výklad a interpretácia viacerých takých otázok z okruhu frazeológie (a najmä slovenskej frazeológie), ktoré sa v predchádzajúcich autorových prácach sledovali len rámcovo (napríklad ako súčasť prehľadových kapitol vo vysokoškolskej učebnici Slovenská frazeológia) alebo skôr iba okrajovo (takto zasa napríklad v monografii Tvary a tváre frazém v slovenčine, kde sa pozornosť venovala - ako napovedá sám názov diela - predovšetkým otázkam tvorivosti, tvarovej stránky našich frazém). V centre pozornosti týchto čiastkových textov i celého textu tejto knihy sú teda predovšetkým otázky podstaty frazeológie (to zasa napovedá názov prvej časti v nej), otázky jej sémantických, štylistických a pragmatických vlastností.

Vypredané

11,83 €

Aspekty literárnovedné a jazykovedné
Aspekty literárnovedné a jazykovedné

Dana Baláková; Viera Kováčová

Zborník sa v podstatnej miere venuje profesorovi, kolegovi, priateľovi a jubilantovi Eduardovi Gombalovi, ktorý sa 1. marca 2007 dožil 75 rokov.

Vypredané

7,37 €

Frazeologické štúdie V
Frazeologické štúdie V

Dana Baláková; Peter Ďurčo

Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii.

Vypredané

9,60 €

Moji najmilší
Moji najmilší

Imrich Vaško; Eduard Gombala

Eduard Gombala je v básnení cizelérom. Volí si klasický sonet, avšak jeho najvyššiu métu - uvíja sonetový veniec (Veniec pre Hviezdoslava, Via crucis, oba 1992). Tvorí tiež poéziu svetskú. Môžeme tak uňho hovoriť o tvorivom vzťahu sakrálneho a profánneho.

Vypredané

4,75 €

Onto - teológia : Plotinos verzus Heidegger
Onto - teológia : Plotinos verzus Heidegger

Pavol Labuda

Kniha Onto - teológia : Plotinos verzus Heideger je pokusom o autentickú kritickú konfrontáciu s Heideggerovou tézou o onto-teologickej povahe metafyziky. Autentickosť konfrontácie sa zakladá na preskúmaní kontextu konštituovania významu centrálného termínu "onto-teológia"; na premyslení jazyka ako platformy rozličných foriem onto-teológie na doteraz nerealizovanej konfrontácii Heideggerovej tézy s historickou koncepciou Plotina, ktorej sa v rámci slovenských akademických kruhov dejín filozofie venovala len neveľká a nesystematická pozornosť.

Vypredané

11,54 €

Ružomberský historický zborník I
Ružomberský historický zborník I

Peter Zmátlo

Zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Ivana Chalupeckého.

Vypredané

9,60 €

Sedemkrát o štýle a štylistike
Sedemkrát o štýle a štylistike

Jozef Mlacek

Motivácia vzniku predkladaného súboru siedmich štúdií je celkom pragmatická: Ide o štúdie, ktoré pôvodne vyšli v rozličných fakultných, či iných zborníkoch, a preto sú nielen poslucháčom slovakistiky, či iných filológií, ale často aj vedeckým pracovníkom z uvedených oblastí pomerne ťažko dostupné. Predložené štúdie vyšli v dosť širokom časovom rozpätí a s pomerne rozdielnym určením.

Vypredané

7,66 €

Internet a globalizácia
Internet a globalizácia

Tadeusz Zasępa; Peter Olekšák

Celý svoj výklad autori rozložili do siedmich kapitol, no aj tak možno v jeho tematickej (či referenčnej) štruktúre zistiť tri, resp. štyri základné okruhy sledovanej problematiky. Prvým z nich je skúmanie miesta internetu v kontexte masmédií a interpretácia niektorých kľúčových pojmov z tejto sféry, predovšetkým pojmov kybernetický priestor, hypertext a virtuálna realita. Autori tu udomácňujú aj viaceré ďalšie potrebné pojmy a skutočnosti, hoci pri niektorých z nich asi bude ešte treba ďalej domýšľať ich stvárnenie na onomatologickej rovine.

Vypredané

10,28 €

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie
Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie

Marián Gavenda; Tadeusz Zasępa

Publikácia je súborom ôsmich vedeckých textov z oblasti filozofie, teológie, žurnalistiky a teórie vedy, ktoré odzneli vo forme prednášok na Letnej škole organizovanej Filozofickou fakultou KU v Ružomberku a grantovanou skupinou Local Society Initiative (LSI FF KU) v r.2005 na Spišskej Kapitule.

Vypredané

5,63 €

Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka
Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka

Milan Ligoš

Publikácia obsahuje príspevky týchto autorov: Norbert Seibert, Guido Pollak, Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Milan Ligoš, Marta Germušková, Jaroslava Kosová, Lucie Bušová, Eva Veselská, Táňa Holasová, Ladislav Navrátil, Jozefína Porubcová, Ľudmila Liptáková, Jasňa Šlédrová, Jaromíra Šindelářová, Jana Baláková, Viera Kováčová, Martin Klimovič, Július Lomenčík, Radek Fridrich, Martin Fibiger, Jitka Zítková, Milena Šubrtová, Ivo Harák, Miloš Ondráš, Vlasta Cabanová, Jana Juhásová, Katarína Vilčeková, Edita Príhodová, Kilian Heerkloß, Martina Kášová, Pavol Zubal, Dana Petrusová, Marie Hádková, Anna Džambová, Júlia Baňasová, Kvetoslava Okálová, Peter Bereta, Michaela Kováčová.

Vypredané

7,66 €

Slovensko, materializmus a desocializácia
Slovensko, materializmus a desocializácia

Marian Kuna

Esej Matthewa Fforda Západný materializmus a vyvážanie desocializácie s predslovom kardinála Jozefa Tomka a komentármi. Kniha prináša esej Matthewa Fforda a kritické komentáre k nej. Fforde tvrdí, že s procesom globalizácie a vstupu do Európskej únie bude Slovensko čoraz viac vystavené dynamike západného kultúrneho vývoja. Po devastujúcich účinkoch komunizmu tak bude musieť čeliť ďalšej výzve pre svoju kresťanskú tradíciu a spoločenstvo.

Vypredané

11,54 €

Vlastný život. Testament
Vlastný život. Testament

Rajmund Lullus

Autobiografia Rajmunda Lulla. Zasiahnutý zjavením Ježiša Krista sa rozhodol zanechať manželku, deti a venovať sa misiám, hlavne medzi arabmi. Nebol to útek pred rodinnými povinnosťami. Bolo to nasledovanie výzvy Ježiša, ktorú pochopil ako svoje povolanie. Sprvoti ho ešte veľmi nechápal, ale ako sa mu postupne zjasňovala jeho úloha, celkom sa jej uchopil...

Vypredané

7,66 €

Deň vedcov II - kresťanská idea Európy
Deň vedcov II - kresťanská idea Európy

Karol Moravčík; Anton Tyrol

Sympózium Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa FF KU v Ružomberku pri príležitosti 10. výročia úmrtia prof. ThDr. Ladislava Hanusa DrSc.h.c. (1907 - 1994).

Vypredané

4,86 €

Klasifikácia chýb v anglickej výslovnosti
Klasifikácia chýb v anglickej výslovnosti

Ján Kozoň; Alexandra Bagiová

Zborník zo seminára.

Vypredané

7,76 €

Memoriál Janka Magu 2003
Memoriál Janka Magu 2003

Imrich Vaško

Vo vašich rukách sa ocitá prvotlač mladých autorov ocenených najvyššími poctami v literárnej súťaži MEMORIÁL JANKA MAGU, vyhlásenej a vyhodnotenej v roku 2003 pod záštitou FF KU v Ružomberku a jej dvoch pracovísk...

Vypredané

4,75 €

Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?
Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?

Marián Gavenda et al.

Zborník zo seminára FF KU a FVO 28.-29. januára 2005. Vydala FF KU v Ružomberku a Fórum pre vedecké otázky v Bratislave. Publikujúci autori: Marián Gavenda, Antonín Randa, Ernest Géze, Imrich Vaško, Michal Vaško, Jozef Kováčik, Andrea Predajňová, Pavel Gábriš, Bernadeta Tokárová, Juraj Drobný, Martin Holík, Leoš Ryška.

Vypredané

4,86 €

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiách
Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiách

Tadeusz Zasępa et al.

Zborník z medzinárodného vedeckého seminára Katedry žurnalistiky FF KU 6. mája 2005. Publikujúci autori: Tadeusz Zasępa, Imrich Jenča, Peter Olekšák, Jozef Mlacek, Imrich Vaško

Vypredané

4,86 €

Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie
Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie

Tadeusz Zasępa; Imrich Jenča

Zborník z medzinárodnej konferencie Katedry žurnalistiky FF KU 11. novembra 2005. Ružomberok. Publikujúci autori: Tadeusz Zasępa, Imrich Jenča, Jozef Mlacek, Andrej Tušer, Danuša Serafínová.

Vypredané

4,86 €

Dei Verbum
Dei Verbum

Anton Tyrol

Katedra teológie Filozofickej fakulty chce týmto komentárom pomôcť v biblickom štúdiu všetkým študentom teológie a ďalším záujemcom, ktorí sú nadšení pre poznávanie Božieho slova vo Svätom písme.

Vypredané

5,14 €

Katolícka moderna
Katolícka moderna

Anton Lauček

Prehľad života a diel hlavných predstaviteľov katolíckej moderny s ukážkami ich básnických, prípadne esejistických prác...

Vypredané

5,04 €

Evanjelista Matúš a jeho svet
Evanjelista Matúš a jeho svet

Anton Tyrol

Publikácia obsahuje analyzované texty z Evanjelia podľa Matúša. Svojim zameraním a metódou nadväzuje na publikáciu Anton Tyrol: Teológia "cesty" a je praktickou rukoväťou pre preberanie tohto evanjelia na biblických krúžkoch v cirkevnom roku ("A").

Vypredané

6,40 €

Kresťanstvo medzi pravdou a slobodou
Kresťanstvo medzi pravdou a slobodou

Martin Mikolášik

Kresťanstvo sa pokladá za zjavené náboženstvo, ktoré je však dejinne podmienené. Preto sa realizuje v napätí medzi pravdou zjaveného Boha a spoločenskými potrebami. Novoveký spoločenský vývoj, charakteristický predovšetkým túžbou človeka po slobode a sebareilalizácii, bol v minulosti často vnímaný v protiklade s tradičnou kresťanskou pravdou. Autor sa snaží o prekonanie polarizácie novovekého myslenia a kresťanstva a kresťanstva bez toho, aby ich vzájomné napätie zavil potrebnej plodnosti...

Vypredané

12,80 €

Anjelom svojim prikážem o tebe
Anjelom svojim prikážem o tebe

Anton Lauček

Beletristické spracovania životov slávnych osobností sú obľúbené predovšetkým pre množstvo odhalení a pozoruhodných pohľadov na situácie, ktoré sa z hľadiska dejín stali nejakým spôsobom kľúčovými.

Vypredané

3,20 €

Vzťah Cirkvi a štátu na Slovensku v rokoch 1992 - 2000
Vzťah Cirkvi a štátu na Slovensku v rokoch 1992 - 2000

Peter Olekšák

Cieľom pri príprve tejto publikácie bolo zhromaždiť a analyzovať fakty, súvislosti a pozadie dialógu medzi štátom a Cirkvou na Slovensku za posledných desať rokov...

Vypredané

5,14 €

Cez utrpenie
Cez utrpenie

Anton Lauček

Vypredané

6,40 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk